Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van BIOBEST GROUP NV. 

Contactgegevens: 
BIOBEST GROUP NV
ILSE VELDEN 18 
2260 OEVEL, BELGIUM 
Ondernemingsnummer: BE0893.948.337 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de 
volgende algemene voorwaarden. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of 
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan 
BIOBEST GROUP NV of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke 
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies 
aan de gebruiker worden beschouwd.

BIOBEST GROUP NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie 
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden 
zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden 
zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BIOBEST 
GROUP NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

BIOBEST GROUP NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u 
onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de 
beheerder van de site contacteren op info@biobestgroup.com. De inhoud van de site en zijn links 
kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld 
worden. BIOBEST GROUP NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan 
op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke 
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, 
die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

BIOBEST GROUP NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere 
of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of 
van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, 
van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het 
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan 
hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het 
plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete 
goedkeuring van de inhoud ervan. 

BIOBEST GROUP NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over 
andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de 
inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN. 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken 
van het arrondissement Antwerpen, België bevoegd. PRIVACYBELEID BIOBEST GROUP NV hecht 
belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er 
persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke 
informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons 
klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik 
van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BIOBEST GROUP NV, ILSE 
VELDEN 18, 2260 OEVEL. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een 
wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit 
(kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan 
BIOBEST GROUP NV, ILSE VELDEN 18, 2260 OEVEL, gratis de schriftelijke mededeling bekomen 
van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, 
niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

BIOBEST GROUP NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van nietpersoonlijke 
aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam 
van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt 
het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. 

HET GEBRUIK VAN COOKIES 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op uw device geplaatst worden en dit enkel en alleen 
om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes 
of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. 
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing 
ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf 
verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.