>

Hommelbestuiving: groot succes in openlucht aardbeien

Veldtesten door het Biobest R&D departement tonen aan dat het inzetten van hommels in de open teelt van aardbeien absoluut de moeite loont. Zowel de vruchtgrootte als het vruchtaantal tonen een sterke stijging.


Biobest-researcher en hommelspecialiste Veerle Mommaerts: “Een optimale bestuiving is cruciaal voor de vruchtzetting in aardbeien. De traditionele open teelt steunt vaak volledig op de natuurlijk aanwezige bestuivers, maar dat is soms een stevige gok. Soms worden ook honingbijen ingezet.”


“Hommels hebben grote voordelen als aardbei-bestuivers. Ze zijn minder weersafhankelijk dan honingbijen of wilde bijen. Onze hommels zijn al actief van een 6°C, terwijl bijen minstens 10°C en zonnig weer vragen. Ook door hun bouw, harig en grote lichaam, nemen hommels veel stuifmeel op en maken ze goed contact met de stampers in de relatief grote bloemen. Hierdoor geraken meer vruchtbeginsels per bezoek bevrucht wat leidt tot symmetrische en grote vruchten.”


“We hadden echter nooit eerder veldproeven uitgevoerd waarbij de bijdrage van hommels in openveld aardbei in detail werd gemeten. De veldproeven in 2013 bewijzen dat de bijdrage van hommels nog groter is dan we konden vermoeden. Op twee velden werden telkens drie Biobest Multi-hives uitgezet, dus negen volkeren per hectare. Eén controleveld kreeg een gelijke teeltwijze, maar dan zonder hommels. In vier plukrondes, van juni tot september, werden zowel telkens de gemiddelde vruchtgrootte gescoord als de aantallen vruchten geteld. De resultaten waren opmerkelijk: zowel de vruchtgrootte als de vruchtaantallen stegen met als gevolg bijna 30% meeropbrengst.”


“Elke teler die een beetje kan tellen, kan uitrekenen dat de kost van een Biobest hommelnest niet opweegt tegen de meeropbrengst van de hommelbestuiving. Hommels zijn het hele jaar door beschikbaar, dus bij een vroege lente kan de teler snel nesten bestellen en zo maximaal profiteren. Wie niet kiest voor hommels, mist volgens mij de kar.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.